Photoblog.pl

Załóż konto

Opisy i cytaty :) 

2012/07/04   

różne .

« następne   poprzednie »
różne .

Żegnając przyjaciela, nie płacz, ponieważ jego nieobecność ukaże ci to, co najbardziej w nim kochasz.


Naj­piękniej­szą kołysanką jest Twój od­dech w rytm bi­cia Twe­go ser­ca a naj­lep­szym budzi­kiem i gwa­ran­cją na uda­ny po­ranek słowa ''dzień dob­ry księżniczko'' płynące z Twoich ust.

 

Przy­jaźń, to szlachet­na od­miana miłości... 

 

Jeżeli wa­hasz się czy Twój przy­jaciel jest Twoim przy­jacielem, właśnie przes­tał nim być, prak­tycznie nig­dy nim nie był, bo praw­dzi­wa przy­jaźń nie ma pra­wa się skończyć, choćby nie wiem jak kon­takt był rzad­ki, oso­by po­roz­rzu­cane w prze­ciw­ległych końcach świata to zaw­sze po­zos­ta­je kojąca myśl, że ma się przy­jaciela, że przybędzie na­wet z Księżyca kiedy­kol­wiek go zawołasz.

 

Bra­kuje mi tych czasów, gdzie led­wo się poz­nałyśmy, a już ba­wiłyśmy się lal­ka­mi ra­zem, już pod ko­niec dnia mówiłam na Ciebie "mo­ja naj­lep­sza przy­jaciółka.Dziś trze­ba się przełamać, żeby do ko­goś za­gadać, trze­ba przejść pew­ne eta­py zna­jomości, trze­ba taką osobę wypróbo­wać, trze­ba dot­rzy­mywać ta­jem­nic, być wier­nym tyl­ko tej jed­nej oso­bie, pa­miętać, aby nie wchodzić w zbyt blis­kie re­lac­je z in­nym. Te­raz po­wiem : przy­jaźń to wiel­kie poświęce­nie. Ale czy nie chodzi w tym wszys­tkim o to co w dzieciństwie, żeby prze­de wszys­tkim czuć się dob­rze w to­warzys­twie tej dru­giej oso­by ?   

 

ob­rze mieć ko­goś o ko­go można się troszczyć, mówię o więzi,która jest tak sil­na,że cza­sem mi­mo iż łzy sa­me płyną do oczu, to usil­nie je trzy­mamy aby tyl­ko ta oso­ba nie mar­twiła się na za­pas o nas bo to my jes­teśmy po to aby ją chro­nić.. to przy­jaźń, wiesz? 

 

 

Człowiek nig­dy nie po­winien stanąć przed wy­borem: miłość al­bo przy­jaźń, bo jeżeli do te­go doj­dzie to uwierz mi nie da się do­konać słuszne­go wy­boru i po­tem go nie żałować. 

 


klikać fajne i dodawać do znajomych :)

Brak komentarzy

Najnowsze wpisy

różne .

04/07/2012 21:10:06

10.

20/06/2012 20:55:51

9.

19/04/2012 14:55:59

8.

18/04/2012 14:16:18

7.

17/04/2012 14:56:14

6.

17/04/2012 10:40:51

5.

16/04/2012 18:28:34

4.

16/04/2012 17:46:45

Wszystkie wpisy