photoblog.pl
Załóż konto

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu obowiązujący od 15.07.2023

 1. Definicje i postanowienia ogólne
  1. Serwis photoblog.pl (dalej jako: Serwis) umożliwia prowadzenie fotobloga, czyli internetowego bloga ze zdjęciami. Użytkownicy mają prawo do publikowania własnych prac, prac innych autorów oraz komentowania i oceniania prac innych Użytkowników.
  2. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod domeną photoblog.pl. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.photoblog.pl/regulamin/.
  3. Właścicielem Serwisu jest Netstel Software Marcin Matusiak Sp. J. ul. Prądnicka 41/2, 31-202 Kraków, zwany dalej Administratorem.
  4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu, podanie niezbędnych danych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą. Podanie danych jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownikiem jest osoba, która założyła Konto w Serwisie.
  5. Pozytywne ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie umowy na czas nieokreślony na korzystanie z wybranych bezpłatnych funkcjonalności Serwisu i korzystanie z wybranych przez Użytkownika płatnych usług i funkcjonalności.
  6. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta w Serwisie. Osobom, wobec których zachodzą podejrzenia o posiadanie większej ilości kont, Administrator może je zablokować.
  7. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta samodzielnie bądź kontaktując się z Administratorem. Usunięcie Konta powoduje rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu.
  8. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora dla potrzeb Serwisu. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych.
  9. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.
  10. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.
  11. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Serwisu, w zakładce Polityka Prywatności, dostępnej pod adresem: www.photoblog.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Zasady użytkowania
  1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Konta w dowolny sposób, lecz zgodny z zasadami użytkowania serwisu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
  2. Użytkownik ma prawo do publikowania zdjęć i grafik w Serwisie, które są jego autorstwa oraz nie naruszają przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników.
  3. Użytkownik ma prawo do publikowania zdjęć i grafik w Serwisie, których jest współautorem o ile ustalenia i umowy z pozostałymi współtwórcami nie stanowią inaczej.
  4. Użytkownik ma prawo do publikowania zdjęć w Serwisie, które przedstawiają jego wizerunek, o ile ustalenia i umowy z autorem zdjęcia nie stanowią inaczej.
  5. Użytkownik, publikując pracę, oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęcia.
  6. Użytkownik ma prawo do komentowania prac innych Użytkowników. Komentarze nie mogą naruszać prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, wyrażać treści rasistowskich oraz naruszających dobra osób trzecich oraz innych Użytkowników. Zabronione są komentarze wulgarne, mające na celu obrażanie innych Użytkowników oraz komentarze o treściach prowokacyjnych.
  7. Użytkownik w pełni odpowiada za treści publikowane na swoim blogu, wpisy, zdjęcia oraz komentarze innych Użytkowników. Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
  8. Zabroniona jest publikacja zdjęć, których Użytkownicy nie są autorami lub nie mają pełni praw autorskich oraz zrzutów ekranu komputerów, a także zdjęć monitorów, odbiorników TV.
  9. Zabronione jest promowanie stron internetowych niezwiązanych z Serwisem.
  10. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta. Administrator może usuwać Konta, których Użytkownicy zaprzestali użytkowania. Oznacza to brak aktywności na Koncie od 12 miesięcy.
  11. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wykorzystując do tego formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.photoblog.pl/.
  12. Użytkownik może bez ponoszenia opłat zamieścić maksymalnie 20 zdjęć w Serwisie (konto darmowe).
  13. Użytkownik może wykupić konto PRO, które udostępnia dodatkowe funkcje w Serwisie. Lista dodatkowych funkcjonalności wraz z cennikiem znajduje się na pod adresem: https://www.photoblog.pl/pro/pakiety.
  14. W przypadku, gdy Użytkownik rezygnuje z korzystania z Serwisu lub też jego konto zostanie zablokowane z powodu złamania Regulaminu, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres trwania konta PRO.
  15. W przypadku opracowań graficznych, jeśli użytkownik korzystał z gotowych komponentów, prac innych Użytkowników (jeśli pozwalają na to prawa licencji) obowiązkiem Użytkownika jest poinformowanie o tym na łamach wpisu wraz z podaniem linku do źródła, które zostało wykorzystane.
 3. Administrowanie Serwisem
  1. Administrator ma prawo usuwać wszelkie treści opublikowane przez Użytkownika w Serwisie bez podawania przyczyny oraz informowania Użytkownika. Od decyzji Administratora nie przysługuje Użytkownikowi odwołanie. O tym, czy treść danego zdjęcia, opinii lub oceny narusza powyższe zakazy decyduje ocena Administratora Serwisu.
  2. Administrator może zablokować Konto Użytkownikowi w wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad użytkowania Serwisu, obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych, dóbr osób trzecich oraz uczuć religijnych. Administrator może zablokować Konto Użytkownikowi bez podania przyczyny.
  3. Administracja zastrzega sobie prawo ograniczania dostępnych w serwisie form i metod wypowiedzi, jeżeli takie ograniczenie uzna za konieczne ze względu na dobro i bezpieczeństwo Serwisu oraz dobro i prawa jego Użytkowników.
  4. Photoblog.pl jest serwisem moderowanym. Oznacza to, że Moderatorzy mogą decydować o usuwaniu prac Użytkownika z Serwisu.
  5. Moderatorami Serwisu są Użytkownicy uznani przez Administratora za osoby godne szczególnego zaufania.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu,
   2. prawidłowe działanie funkcji Serwisu,
   3. skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników,
   4. utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne,
   5. szkody Użytkownika wynikające z wejścia w posiadanie danych dostępowych do Konta Użytkownika przez osoby trzecie.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   1. wyłączania Serwisu bez powiadomienia,
   2. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania,
   3. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.
 4. Warunki techniczne korzystania z Seriwsu
  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet i inne) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
  2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.
 5. Newsletter
  1. W przypadku odrębnego wyrażenia woli przez Użytkownika, Administrator dostarcza mu na dres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub edycji Konta Newsletter zawierający informacje handlowe, materiały reklamowe oraz inne informacje o organizacji Serwisu.
 6. Płatności cykliczne
  1. W serwisie photoblog.pl działają płatności cykliczne.
  2. Użytkownik przekazując płatność cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej w wysokości 10zł brutto za korzystanie z konta PRO.
  3. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
  4. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić, na swoim koncie po zalogowaniu do panelu.
  5. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji itp.) należy wysłać wiadomość na adres e-mail: [email protected].
 7. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego bądź na adres e-mail: [email protected].
  2. Reklamacja powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację oraz opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia ich otrzymania, O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik ją składający zostanie powiadomiony na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
   1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa odpowiednio w tym zakresie,
   2. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem,
   3. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu i świadczeniu usług przez Serwis,.
   4. zmiany funkcjonalności, interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych treści cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do treści cyfrowych lub ich wykorzystanie.
  2. Użytkownicy zostaną powiadomieni o treści zmian Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.
  3. Użytkownik, który nie godzi się na zmianę Regulaminu, może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z dalszego korzystania z Serwisu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.