Photoblog.pl

Załóż konto

twitter.com/irrepressibless 

fragranceofmoonflower

fragranceofmoonflower

  • Dodaj do obserwowanych
  • Wyślij wiadomość

O mnie

"Tyl­ko życie poświęco­ne in­nym war­te jest przeżycia."

''Nie mam żad­nych ta­lentów - prócz na­miętnej ciekawości.''

"Obłęd: pow­tarzać w kółko tą samą czyn­ność ocze­kując in­nych rezultatów."

"Wy­bit­ne umysły są zaw­sze gwałtow­nie ata­kowa­ne przez mier­no­ty, którym trud­no pojąć, że ktoś może odmówić śle­pego hołdo­wania pa­nującym przesądom, de­cydując się w za­mian na od­ważne i uczci­we głosze­nie włas­nych poglądów."

"Jeśli ktoś nie dba zbyt­nio o prawdę w spra­wach drob­nych, nie można mu ufać w spra­wach istotnych."

"Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona."

- A. Einstein
Profile obserwowanych

Najnowsze wpisy

Wpis fragranceofmoonflower

30/10/2012 0:06:08

Wpis fragranceofmoonflower

28/10/2012 9:08:01

Wpis fragranceofmoonflower

28/10/2012 0:47:48

Wpis fragranceofmoonflower

26/10/2012 20:30:41

Wpis fragranceofmoonflower

24/10/2012 16:49:58

Wpis fragranceofmoonflower

09/09/2012 0:25:31

Wpis fragranceofmoonflower

08/09/2012 16:55:39

Wpis fragranceofmoonflower

07/09/2012 19:57:14

Wszystkie wpisy