Photoblog.pl

Załóż konto

Opisy dla każdego,spam blokuję:) 
zapisz

Dodane 7 STYCZNIA 2018
Wyświetleń: 421

Marze­nia się nie spełniają....Marze­nia się spełnia. 

 

 

 

 

 

Zab­rał jej na­wet marzenia... 

 

 

 

 

 

 

Marze­nia do­ras­tają ra­zem z nami. 

 

 

 

 

Pielęgnuj swo­je marze­nia. Trzy­maj się swoich ideałów. Masze­ruj śmiało według mu­zyki, którą tyl­ko ty słyszysz. Wiel­kie biog­ra­fie pow­stają z ruchu do przo­du, a nie ogląda­nia się do tyłu. 

 

 

 

 

 

 

Świat na­leży do ludzi, którzy mają od­wagę marzyć i ry­zyko­wać, aby spełniać swo­je marze­nia. I sta­rają się ro­bić to jak najlepiej. 

 

 

 

 

 

Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia. 

 

 

 

 

 

 

Marze­nia nie umierają. Już myślisz, że są mar­twe, a one tyl­ko za­padły w sen zi­mowy jak wiel­ki sta­ry niedźwiedź. A gdy ta­kie marze­nie drze­mie dłuższy czas, niedźwiedź budzi się głod­ny i zły. 

 

 

 

 

 

Pod­rzuć włas­ne marze­nia swoim wro­gom, może zginą przy ich realizacji. 

 

 

 

 

 

Ci, co ku­pują rzeczy niepot­rzeb­ne, zaw­sze są mądrzej­si niż sądzą - ku­pują małe marzenia.